Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 17, 25 oktober 2017
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 17, 25 oktober 2017

Pågående arbete

FGS-funktionen arbetar just nu vidare med ”FGS Personalinformation” och ”FGS Ärendehantering”. I dagsläget går det inte att säga exakt när dessa FGS:er kan gå ut på remiss. Samtidigt pågår ett arbete med att ta fram  FGS Databas där Riksarkivet är färdledare för projektet. Det pågår även ett projekt för delar av FGS Utbildningsinformation där Kommunförbundet Fyrbodal är färdledare samt ett projekt för FGS Livsmedelskontroll där Sambruk är färdledare. Dessutom pågår ett arbete med en utökning till FGS Ärendehantering gällande bygglov med Boverket som  ansvariga via ”Får jag lov”- projektet. Datum för dessa FGS:er och FGS-utökningars remisser kommer att meddelas längre fram.

FGS-funktionen arbetar för närvarande även med en översyn av dokumentöversikten gällande FGS:erna samt informationen om FGS:er på vår hemsida. I detta arbete är vi väldigt beroende av att få ta del av era synpunkter och upplevelser. Därför sänder vi nu ut en förfrågan till Er alla om vi kan kontakta er för en undersökning som vi kommer att genomföra inom kort? Anmälan om att det går bra att kontakta er för undersökningen görs senast den 3 november till ra-fgs@riksarkivet.se Era synpunkter kommer att vara väldigt värdefulla för oss och vi hoppas på att få svar från så många av er som möjligt.

Förvaltningsrådet för FGS

Förvaltningsrådet för FGS kommer att sammanträda den 16 november.

FGS Arkivredovisning

Arbetet med ”FGS Arkivredovisning” har följt tidplanen och ”FGS Arkivredovisning (Allmänna Arkivschemat)” finns nu beslutad och publicerad på vår hemsida. ”FGS Arkivredovisning (Verksamhetsbaserad Arkivredovisning)” finns nu färdig för test och Ni inbjuds härmed att testa och lämna synpunkter på specifikationen. För att få en samsyn inom hela den offentliga förvaltningen är det av stort värde för oss att så många som möjligt genomför tester och återkommer med synpunkter till oss. Alla underlag inklusive missiv går att hämta på https://riksarkivet.se/fgs-remiss Testet är öppet och kan besvaras av alla. Det vill säga av såväl statliga myndigheter som kommuner, landsting/regioner och privata aktörer. I testet vill ni även att ni testar vår framtagna testmetodik och återkommer med synpunkter på denna. Testmetodiken är avsedd att vara allmän och att fungera för samtliga typer av FGS:er.

Sista datum för att besvara testet är den 15:a Januari 2018.

Projektet för FGS Databas

Projektet för framtagningen av FGS Databas leds av Riksarkivet och i projektgruppen ingår även Statens servicecenter och Sydarkivera. Projektet som beräknas pågå t o m februari 2018 arbetar med att ta fram ett förslag på FGS för databaser med två alternativ; ett som bygger på ADDML-specifikationen och ett på SIARD-specifikationen.

Man vill nu komma i kontakt med leverantörer av tekniska lösningar som t ex e-arkiv eller verksamhetssystem för att inbjuda dessa att delta i en dialog med möjligheter att lämna synpunkter på förslag till FGS för databaser. För mer info eller anmälan av intresse att delta i dialogen, kontakta: annalena.olsson@riksarkivet.se och Magnus.Geber@riksarkivet.se

 

Hälsningar från

FGS-funktionen

Konferenser sommar och höst 2017:
 
 
 

 
 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.