Kan du inte läsa nyhetsbrevet? Nyhetsbrev om FGS:er, nr 16, 7 juli 2017
                 Avdelningen för offentlig informationshantering
 
 
 Nyhetsbrev om FGS:er, nr 16, 7 juli 2017

Pågående arbete

Tack till alla som har besvarat remissen på förslaget till ”FGS Arkivredovisning”. Just nu arbetar FGS-funktionen vidare med en sammanställning av remissvaren som när den är klar kommer att publiceras på Riksarkivets hemsida. I samband med detta har det även inletts en översyn av FGS-förslaget för att identifiera vilka förändringar och förtydliganden som kommer att behöva utföras till den version som ska beslutas. Samtidigt fortgår också arbetet med ”FGS Ärendehantering” och ”FGS Personal”. Det har även gjorts en uppdatering av hemsidan som syftar till att göra det lättare att hitta information om vad som pågår inom utvecklingen av FGS och vilka FGS:er som håller på att tas fram ute i den offentliga förvaltningen.

Ett framtagningsprojekt för FGS Databas har startats. Färdledare för projektet är Divisionen för verksamhetsstöd vid Riksarkivet.

Förvaltningsrådet för FGS

Anteckningarna från mötet i Förvaltningsrådet den 26 april finns nu publicerade på Riksarkivets hemsida. Som framgår av minnesanteckningarna så har det till förvaltningsrådet inkommit förslag på tre nya FGS:er varav två av förslagen kommer att resultera i uppstartandet av framtagningsprojekt. Detta dock efter att de inlämnade dokumenten kompletterats. De FGS:er som kommer att tas fram är ”FGS Databas” där projektet kommer att ledas av Divisionen för Verksamhetsstöd vid Riksarkivet och ”FGS Livsmedelskontroll” där projektet kommer att ledas av Sambruk. Ett direktiv för ”FGS Databas” beslutades av riksarkivarien den 22 juni.   

Efter mötet i Förvaltningsrådet har det från Fyrbodals kommunförbund inkommit ett förslag på att ta fram FGS:er för Skolinformation. Förslaget kommer att behandlas av Förvaltningsrådet under sommaren.

 

Sommarhälsningar från

FGS-funktionen

 
 Riksarkivet, OFI, FGS-funktionen ra-fgs@riksarkivet.se, riksarkivet.se/fgs-earkiv

Vill du inte ta emot några fler nyhetsbrev så kan du avregistrera dig här.